Partners

Onze school werkt samen met verschillende partners. Dat zijn bijvoorbeeld speciale scholen voor basisonderwijs, schoolbegeleidingsdiensten, samenwerkingsverband WSNS, professionele instellingen op het gebied van leerproblemen en dergelijke. Maar ook de politie, stichting Welzijn Veenendaal, allerlei maatschappelijke organisaties, etc.

Met één partner hebben wij een verdergaande samenwerking, nl. met KWINK (Kwaliteit in Kinderopvang). Samen met deze organisatie bewonen wij de Brede Wijkvoorziening 't Speel-Kwartier. Wij zoeken de samenwerking op een aantal terreinen. Dat doen we vanuit de volgende uitgangspunten:

  • Kinderen meer ontwikkelingskansen bieden
  • Leerprestaties van kinderen verbeteren
  • Sociale competenties van kinderen bevorderen
  • Integraal werken in de verschillende leefsferen van het kind (gezin, buurt en school)
  • Talenten van kinderen ontwikkelen, waarbij leren breed wordt opgevat en een verbinding wordt gelegd tussen binnen- en buitenschools leren
  • Sociale cohesie bevorderen, onder meer door ontmoetingen te stimuleren
  • Een dagarrangement bieden (zorgen dat kinderen een goede opvang krijgen)
  • Een open, duidelijke interne en externe communicatie
  • Een soepele overgang bieden tussen de voorschoolse periode en de basisschooltijd en tussen de basisschool en de naschoolse opvang
  • Ouderparticipatie bevorderen

Het is niet vanzelfsprekend dat een kind automatisch vanaf het kinderdagverblijf door kan stromen naar onze school. Zorg daarom dat dat een eventuele aanmelding op tijd (liefst zo vroeg mogeijk) plaatsvindt.